مکنده تک قلو ALFA3000

مکنده ای با قدرت مکش مناسب جهت پشتیبانی دستگاه های از قبیل دورکن و لبه چسبان نجاری، وجود کانال حجیم سبب گردیده، حجم دبی دستگاه را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
کم صدا ، پرمکش ، مستحکم